Misjon

Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag

Matt.24,14

Alle mennesker er verdifulle for Gud. Gud ønsker at alle mennesker skal få høre om hans kjærlighet. Vi henter kraft og inspirasjon i fellesskapet med hverandre, men derfra må vi ut i nærmiljøet og resten av verden, slik at nye mennesker kan bli vunnet for Kristus.

I nærmiljøet ønsker vi å representere Guds godhet og kjærlighet til alle mennesker. Vi ønsker også å være med i arbeidet med å spre det glade budskapet om Jesus Kristus ut over Norges grenser.

Menighetsbyggende arbeid i Bangladesh

Vi støtter Normisjons internasjonale arbeid i Bangladesh, spesifikt gjennom flere ulike menighetsbyggende prosjekter. Du kan lese mer om Menighetsbyggende arbeid i Bangladesh i egen brosjyre, som er tilgjengelig i stand ved Norkirkens storsamlinger.

Evangeliet til alle

Bangladesh er et av verdens tettest befolkede og fattigste land.

 Her bor det 168 millioner mennesker, og under 1 % av disse er kristne. En stor del av de kristne i Bangladesh er stammefolk som santaler, garoer og khasier. Disse folkeslagene er dermed minioriteter på to måter — både som folkeslag og religion.

Normisjon ønsker å styrke den etablerte kirken i landet, og også nå ut til folkeslag som ikke har hørt evangeliet.

Normisjon samarbeider med tre kirkesamfunn i Bangladesh: Sylhet Presbyterian Synod (SPS) i nord-øst, Evangelical Christian Church (ECC) i sør-øst, og Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Churc (BNELC) i vest.

Fra januar 2018 har vi et hovedansvar, sammen med region Hordaland og Norkirken Bergen, å støtte familien Haaland i Bangladesh. Familien består av Gerd Eli og Hallgeir, og barna Mathea, Jonathan og Kristoffer. 

Andre misjonsoppgaver

Vi ønsker også å stå som sendemenighet for misjonærer, og støtter personer som står i en utdadrettet tjeneste lokalt, i Norge eller i utlandet. Vi ber fast for våre misjonsprosjekt og for våre utsendinger.

Barnas misjonsprosjekt i Bangladesh

Barnas misjonsprosjekt er for tiden Amigos i Bangladesh. Amigosprosjektet er et innsamlingsprosjekt som gir penger til arbeid for barn i Bangladesh. Pengene vi samler inn er med på å gi håp, tro og glede til barn som lever med sykdom, sult og en konstant trussel om en tidlig død. 

Men Amigosprosjektet er også et vennskapsprosjekt. Et prosjekt som ønsker å vise barn i Norge at vi mennesker hører sammen, og er avhengige av hverandre, og at våre liv har forbindelseslinjer direkte til andre menneskers liv, selv de som leves ut på andre kontinent.